Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi”,

Organ ewidencyjny właściwy dla załatwienia sprawy administracyjnej

Prezydent Miasta Gdyni,

Sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie upoważnienia administracyjnego załatwia Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w Gdyni

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej

Sekretariat : Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

kontakt tel. +48 58 622-35-74, tel./fax. +48 58 622-11-64

e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl, www.gdyniasport.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty

1. pisemny wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podpisany przez Komitet Założycielski

2. lista Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 7 osób (pełnoletnich obywateli polskich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych/, zawierająca ich dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis

3. protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności

4. uchwały z Zebrania Założycielskiego:

– uchwała o powołaniu Klubu Sportowego,

– uchwała o zatwierdzeniu Statutu /treść Statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 i 10a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach/,

– uchwała o powołaniu Komitetu Założycielskiego,

5. statut w dwóch egzemplarzach,

6. protokół z wyboru władz stowarzyszenia

7. informacja o adresie siedziby Klubu Sportowego

Sposób procedowania sprawy

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane na piśmie lub osobiście, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu

Opłaty

10 zł od wniosku o wpis do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:

– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):

PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

lub

– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00

Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z poźn. zm.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.210 z poźn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 995 z poźn. zm.),
7) Zarządzenie nr 54/18/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.