Wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych

Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi

Organ ewidencyjny właściwy dla załatwienia sprawy administracyjnej

Prezydent Miasta Gdyni

Sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie upoważnienia administracyjnego załatwia Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w Gdyni

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej

Sekretariat : Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

kontakt tel. +48 58 622-35-74, tel./fax. +48 58 622-11-64

e-mail : sekretariat@gdyniasport.pl, www.gdyniasport.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu Sportowego

Sposób procedowania sprawy

Wnioski o wydanie zaświadczenia w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane pisemnie bądź osobiście zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu

Opłaty

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.- zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt 21.

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych należy wnosić:

– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):

PKO Bank Polski S.A. w Gdyni  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

lub

– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z poźn. zm.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.210 z poźn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 995 z poźn. zm.),
7) Zarządzenie nr 54/18/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.