Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni w 2019 roku

Prezydent Miasta Gdyni

na mocy Zarządzenia nr 100/18/VIII/U z dnia 04 grudnia br. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni w 2019 roku”.            

1. Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

Organizator konkursu
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul.Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

3. Podstawa i forma konkursu.
Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2018 oraz w roku 2017.
W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:

 • przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2019 roku, a 15 grudnia 2019 roku w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p./nazwa dyscypliny/kwota przeznaczona na dotacje w 2019 roku na zadania realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2019 r., a 15.12.2019 r.

 1. Gimnastyka artystyczna – 90.000 zł;
 2. Judo – 140.000 zł;
 3. Koszykówka – 147.000 zł;
 4. Lekka atletyka – 120.000 zł;
 5. Piłka nożna – 560.000 zł;
 6. Piłka ręczna – 123.000 zł;
 7. Piłka siatkowa – 65.000 zł;
 8. Pływanie – 120.000 zł;
 9. Rugby, w tym rugby 7 – 40.000 zł;
 10. Sporty walki – 75.000 zł;
 11. Strzelectwo sportowe – 38.000 zł;
 12. Sztuka walki – 32.000 zł;
 13. Tenis stołowy – 15.000 zł;
 14. Żeglarstwo – 400.000 zł;
 15. Pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja – 85.000 zł.

na łączną kwotę 2.050.000 zł

 • przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2019 r., a 15 grudnia 2019 r. w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych w szczególności do gdyńskiej młodzieży i dzieci, na łączną kwotę 50.000 zł.

2. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w 2018 roku została przewidziana łącznie kwota 2.100.000 zł.

Do tej pory wydatkowana została na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży na podstawie zawartych 140 umów łączna kwota 2.097.748,28 zł, w tym:

 • na zadnie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 2.027.398,28 zł w następujących dyscyplinach sportu i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 89.800 zł; judo 139.500 zł; koszykówka 147.100 zł; lekka atletyka 126.129 zł; piłka nożna 551.000 zł; piłka ręczna 95.400 zł; piłka siatkowa 57.500 zł; pływanie 600 zł; rugby i rugby7 39.000 zł; sporty walki 75.000 zł; strzelectwo sportowe 38.500 zł; sztuka walki 31.780 zł; tenis stołowy 16.200 zł; żeglarstwo 389.858,28 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 103.031 zł.
 • na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 70.350 zł, w tym: VII Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej 6.000 zł.; VI Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 4.000 zł.; VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Gdyńskie Delfinarium” 8.000 zł; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w średniodystansowym biegu na orientację 2.000 zł.; Halowe turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2018 2.400 zł.; Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Gdyni w Piłce Siatkowej 2.500 zł.; Drużynowy Turniej Dzieci w Judo 4.700 zł; Regaty Puchar Opti 3.500 zł; Cykl gdyńskich turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży 2.000 zł; XXVI Mistrzostwa Pomorza w Judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i kmdr Stanisława Filipiaka 2.500 zł; Jesienny Puchar Gdyni – Otwarte Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w klasach Optimist, 420, 29er, Laser, Laser Radial, Laser 4.7 7.400 zł; Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w klasie Optimist dla dzieci do lat 9 oraz dla młodzieży do lat 15 w klasie Open Bic 2.000 zł.; Turniej Mini Hokeja na Lodzie dla roczników 2009/2010 3.650 zł.; Organizacja Otwartych Mistrzostw Gdyni w badmintonie dla dzieci i młodzieży 10.000 zł.; Pomorski otwarty turniej klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży w szachach klasycznych 5.200 zł.; Azymut z Mikołajem 3.000 zł.; Świąteczno-Noworoczny Turniej Mini Siatkówki o Puchar Miasta Gdyni 1.500 zł.

4. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nimi dotacje w 2017 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 147 umów łączna kwota 2.099.362,98 zł, w tym:

 • na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 2.024.500, w następujących dyscyplinach sportu i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 88.000 zł; judo 136.700 zł; koszykówka 144.000 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 124.000 zł.; piłka nożna 540.000 zł; piłka ręczna 120.475 zł; piłka siatkowa 57.500 zł; pływanie i pływanie w płetwach 124.500 zł; rugby i rugby7 38.200 zł; sporty walki 75.000 zł; strzelectwo sportowe 38.500 zł; sztuka walki 32.000 zł; tenis stołowy 19.000 zł; żeglarstwo 382.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 104.625zł.
 • na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 74.862,98 zł. w tym: Majówkowy i Mikołajkowy turniej sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego 2.100 zł.; Gdyńska Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta (edycja IV) 3.000 zł; XXII Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 5.000 zł.; Cykl turniejów o Puchar „Bombardierów z Wybrzeża” 6.700 zł.; Organizacja 2-ch Okręgowych Turniejów Bokserskich w Gdyni 3.000 zł.; ALPAT VOLLEY – XI i XII cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców 3.500 zł.; Gdyńska Liga Podwórkowa – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży 2.500 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym oraz średniodystansowym biegu na orientację 1.950 zł.; Liga strzelectwa sportowego 1.500 zł.; Gdynia Mini Volley Cup 2017 z Gdyńską Akademią Siatkówki 2.700 zł.; Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w szachach szybkich i Puchar Gdyni 2.350 zł.; Otwarty Turniej w Rugby TAG o Puchar Prezydenta Miasta Gdynia 4.000 zł.; Organizacja regat żeglarskich Puchar YKP Gdynia – eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy dla klasy Optimist 7.200 zł.; Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni – eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy 7.500 zł, V Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 2.200 zł., VI Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej 3.000 zł., VII Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Gdyńskie Delfinarium” 4.000 zł., Halowe Turnieje Piłki Nożnej chłopców CISOWA CUP 2017 1.500 zł., Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży ,,Drużynowy Turniej Dzieci w Judo” 1.800 zł. Organizacja regat żeglarskich Puchar Opti 1.662,98, Puchar Gdyni – zawody w strzelaniach pneumatycznych 1.000 zł, Turniej tenisowy Gdynia Tennis Kids Cup 1.200 zł, Jesienny Puchar Gdyni-Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie Optimist 1.500 zł., Międzynarodowe regaty o Puchar Trenerów dla klasy Optimist 3.000 zł, Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w klasie Optimist dla dzieci do lat 9 oraz dla młodzieży do lat 15 w klasie Open Bic 1.000 zł.

 5. Miejsce, termin i sposób składania ofert
1.Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2-3 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 26 grudnia 2018 r. do godziny 15.oo.

2. Do oferty na realizację zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):

 • ankietę Gdyńskiego Banku Danych,
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn. zm),
 • oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykaz imienny dzieci i młodzieży – uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,
 • wykaz imienny kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
 • harmonogram pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych na okres realizacji zadania wskazany w ofercie,
 • plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, ze wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca oraz kategorii wiekowej uczestników,
 • wykaz osiągnięć w 2018 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

3. Do oferty na realizacje zadania: „Organizacja imprezy sportowej w Gdyni dla dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty:

 • ankietę Gdyńskiego Banku Danych,
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( z późn.zm),
 • oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 oraz 4-11 a także w ust. 3 pkt 1 oraz 4-6 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 100/18/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych ” w 2019 roku.

5. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 27 grudnia 2018 r. do godziny 15:00, należy dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentu zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

6. Organizator konkursu wezwie oferentów do uzupełnienia ofert niespełniających warunków formalnych, wyznaczając im termin na dokonanie uzupełnienia nie dłuższy niż 3 dni robocze. Wezwanie będzie dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.

W przypadku nie uzupełnienia oferty w tym terminie oferta zostanie odrzucona.

7. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 6 wyłącznie oferty zawierające braki formalne:

 • brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
 • brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 • brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w rozdziale V ust. 2 pkt od 1 do 9 oraz ust. 3 pkt od 1 do 6.
 • brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

6. Zasady, kryteria i terminy oceny ofert.

1. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie poprawnie sporządzone oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań zwykonania tych zadań, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, złożone wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenie złożenia oferty, z uwzględnieniem uzupełnień, o których mowa w rozdziale IV ust. 6 i 7, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ocenie merytorycznej nie podlegają oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.

3. Przy wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

Kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE)
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),
 • analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).

Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

 • kompleksowość zadania, w tym w szczególności prowadzenie szkolenia w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba adresatów – uczestników szkolenia, udział w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 30 punktów),
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r. w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży MSiT – ilość zdobytych punktów (do 10 punktów).

4. Przy wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

Kryteria oceny ustawowej i przypisane do nich wartości punktowe wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a-e.

Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów)

 • znaczenie zadania i atrakcyjność programowa, w tym: charakter i ranga zawodów oraz poziom sportowy i planowana liczba uczestników (do 30 punktów);
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz promocja zadania – formy oddziaływania na społeczność lokalną adekwatne do zakładanych celów (do 10 punktów).

5. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2019. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

 VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • zakup środków trwałych,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną lub religijną.

2. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.

3.Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz zip