Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni,

Informuje, że w dniu 29.11.2019 r. Uczniowski Klub Sportowy Galeon, złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zgrupowanie przygotowawcze do startów międzynarodowych w pierwszym kwartale 2020 roku”.

Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (z póż.zm.). Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdyniasport.pl w zakładce Administracja oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 i w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni.

Oryginał oferty jest do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 (pokój nr 12) do dnia 09 grudnia 2019 r. w dni robocze w godzinach urzędowania.

 

Pobierz zip