Ogłoszenie o przetargu (GCS.DA.222.14.2018)

Gdynia, dnia 25.10.2018 roku

Nr sprawy: GCS.DA.222.14.2018

Ogłoszenie o przetargu

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zwany dalej „przetargiem”) na „najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia – na gdyńskich obiektach sportowych na prowadzenie handlu za pośrednictwem automatów vendingowych z żywnością oraz napojami” na czas oznaczony 3 lat od dnia podpisania umowy, na następujących warunkach:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wynajmujący dopuszcza możliwość wynajęcia poszczególnych nieruchomości na rzecz jednego najemcy.

[1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

2. miesięczny czynsz najmu stanowić będzie stawka za najmowaną powierzchnię nieruchomości na każdym Obiekcie zgodnie z tabelą w punkcie 1) (zwana dalej „Tabelą”) nn. ogłoszenia. Wywoławcza stawka wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) netto w przypadku pozycji wskazanych 1-4. Stawka zostanie powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody;

4. stawki czynszu najmu będą waloryzowane na początku każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia

5. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej (ul. Olimpijska 5/9; 81 – 538 Gdynia) od dnia 06.11.2018 roku;

6. Część jawna przetargu odbędzie w dniu 14.11.2018 r. godzina 10:00 w siedzibie GCS pod adresem ul. Olimpijska 5/9,81-538 Gdynia, salka konferencyjna -pok.01. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.

7. Metraż na najem nieruchomości zawarty w ogłoszeniu nie podlega negocjacji.

Zamieszczono:

1. tablica Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostka budżetowa, ul. Olimpijska 5/9 81 – 538 Gdynia;
2. tablica Urzędu Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia;
3. a/a.