GCS.DZPI.2710.11.2018

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
14.05.2018 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.5M)
Pobierz
27.04.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (652.2k)
Pobierz
19.04.2018 | Informacja z otwarcia ofert (345.2k)
Pobierz
19.04.2018 | Informacja (178.2k)
Pobierz
04.04.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.1M)
Pobierz
04.04.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6.8M)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (67k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19.6k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (21.9k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.7M)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Harmonogram robót (54.3k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (35k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38.5k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy (5M)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (1.5M)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (168.7k)
Pobierz
04.04.2018 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu o udostępnieniu zasobów (21k)

Pobierz zip