GCS.DZPI.2710.41.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju judo organizowanego na terenie Gdyni

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i do dokumentów: www.gdynia.pl/bip/gcs