GCS.DZPI.2710.43.2018

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w II połowie 2018 roku.

Pliki do pobrania

Pobierz
08.08.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - II część zamówienia (539.1k)
Pobierz
23.07.2018 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - I część zamówienia (527k)
Pobierz
18.07.2018 | Informacja z otwarcia ofert - II część zamówienia (354.5k)
Pobierz
18.07.2018 | Informacja z otwarcia ofert - I część zamówienia (353.4k)
Pobierz
12.06.2018 | Ogłoszenie o zamówieniu (132.8k)
Pobierz
07.06.2018 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6.9M)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz oferty - I część zamówienia (83k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 1B do SIWZ - Formularz oferty - II część zamówienia (83k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 2A do SIWZ - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (11.5k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 2B do SIWZ - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (189.5k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 3A do SIWZ - Wzór umowy - I część zamówienia (1.7M)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 3B do SIWZ -Wzór umowy - II część zamówienia (1.6M)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33.5k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia zobowiązania podmiotu o udostępnianiu zasobów (21.3k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (18.8k)
Pobierz
07.06.2018 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (19.9k)
Pobierz zip