GCS.DZPI.2710.47.2019

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju gimnastyki artystycznej organizowanego w Gdyni

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i do dokumentów: www.gdynia.pl/bip/gcs