GCS.DZPI.2710.56.2019

Wykonanie prac pielęgnacyjno-renowacyjnych na przyszkolnych boiskach z nawierzchni ze sztucznej trawy  zlokalizowanych na terenie Gdyni”

————————————————————————————————————————

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i do dokumentów: www.gdynia.pl/bip/gcs