GCS.DZPI.2710.66.2016

Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla placu Street Workout i siłowni zewnętrznej przy ul. Dedala w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
24.11.2016 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.7M)
Pobierz
08.11.2016 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.5M)
Pobierz
18.10.2016 | Informacja z otwarcia ofert (1k)
Pobierz
18.10.2016 | Informacja o grupie kapitałowej (133k)
Pobierz
10.10.2016 | Ogłoszenie o zamówieniu (3.2M)
Pobierz
10.10.2016 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6.9M)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (61k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (19k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.7k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (3.2M)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (38.5k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (38k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, odnośnie grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Poświadczenie autentyczności (33.5k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 9 do SIWZ -Projekt Budowalno - Wykonawczy (17.6M)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (620.7k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (132k)
Pobierz
10.10.2016 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (38k)

Pobierz zip