GCS.DZPI.2710.79.2019

Naprawa podsufitki oraz elementów konstrukcji dachu budynku ujeżdżalni koni w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/gcs