GCS.DZPI.2710.84.2019

Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2020 roku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/gcs