GCS.DZPI.2711.33.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/gcs