GOSIR.DZPI.2710.35.2014

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Pliki do pobrania

Pobierz
24.07.2014 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.3M)
Pobierz
18.06.2014 |Ogłoszenie o zamówieniu (194.4k)
Pobierz
18.06.2014 |Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (350.3k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (49k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (30.5k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 4 do SIWZ umowa wzór (218.2k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (34k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (40.5k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (30.5k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy, zawierające informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt zagospodarowania działki (11.7M)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.1 (2.6M)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.2 (272.5k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.3 (2.8M)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.4 (343k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.5 (167.4k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.6 (715.6k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.7 (195.4k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 9 do SIWZ - rys.8 (347.3k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 10 do SIWZ - inwentaryzacja zagospodarowania działki (7.6M)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 10 do SIWZ - rys. 1 (4.4M)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 10 do SIWZ - rys.2 (4M)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (858.5k)
Pobierz
18.06.2014 |Załącznik nr 12 do SIWZ - przedmiar robót (9.5M)

Pobierz zip