GOSIR.DZPI.2710.46.2014

Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Pliki do pobrania

Pobierz
01.09.2014 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (159.5k)
Pobierz
07.08.2014 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.1M)
Pobierz
15.07.2014 | Ogłoszenie o zamówieniu (154.5k)
Pobierz
15.07.2014 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (369k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (48.5k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (31k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 4 do SIWZ umowa wzór (210.8k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (36.5k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (40.5k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (30.5k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy, zawierające informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (33k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt - opis (5.1M)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt - rys nr 1 (1007.2k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt - rys nr 2 (284.3k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt - rys nr 4 (151.9k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt - rys nr 5 (143k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt - rys nr 6 (116.3k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (821.6k)
Pobierz
15.07.2014 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (85.3k)

Pobierz zip