GOSIR.DZPI.2710.60.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Grabowo

Pliki do pobrania

Pobierz
17.10.2014 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (138.4k)
Pobierz
13.10.2014 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (551.9k)
Pobierz
30.09.2014 | Ogłoszenie o zamówieniu (155k)
Pobierz
30.09.2014 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (369.7k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (51k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (37k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (30.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (193.3k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (36k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zaoferowanych urządzeń (38.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczeniu autentyczności (31.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, które będa uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (41k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach (31k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy (13M)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-01 (628.2k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-02 (270.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-03 (1.1M)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-04 (751.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-05 (421.7k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-06 (235.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-07 (199.8k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 025-A-08 (351.3k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiór Robót Budowalnych (1.7M)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót (1.6M)
Pobierz
30.09.2014 | Załacznik nr 13 do SIWZ - wzór kosztorysu ofertowego (43.5k)
Pobierz
30.09.2014 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o Wykonawcy zawierające informacje, że nie przynalezy do grupy kapitałowej (33k)
Pobierz zip