GOSIR.DZPI.2710.61.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Wielkokackiej

Pliki do pobrania

Pobierz
20.11.2014 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (160.2k)
Pobierz
30.10.2014 | Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1M)
Pobierz
07.10.2014 | Ogłoszenie o zamówieniu (154.1k)
Pobierz
07.10.2014 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (368.6k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (52.5k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (37k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (30.5k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (1k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (36k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zaoferowanych urządzeń (36.5k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o poświadczeniu autentyczności (31.5k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (41k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach (31k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy (7.4M)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_001 (522.7k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_002 (175.2k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_003 (1M)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_004 (414k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_005 (225.5k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_006 (83.6k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_007 (71.4k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_008 (221.3k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 10 do SIWZ - rys nr 14_06_00_009 (81.4k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiór Robót Budowalnych (525.2k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót (483.7k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (44k)
Pobierz
07.10.2014 | Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy zawierające informacje, że nie przynalezy do grupy kapitałowej (33k)

Pobierz zip