Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni

Informuje, że w dniu 14.11.2018 r. Młodzieżowy Klub Sportowy Vistal Łączpol Gdynia złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „ Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt w kategorii wiekowej juniorek starszych, juniorek młodszych, młodziczek oraz dzieci”.

Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Ofertę zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdyniasport.pl w zakładce Administracja oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 i w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni.

Oryginał oferty jest do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 (pokój nr 12) do dnia 26 listopada 2018 r. w dni robocze w godzinach urzędowania.

Pobierz zip