Nabór na stanowisko Kierownik Działu Informatyki w Dziale Informatyki

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na wolne stanowisko Kierownik Działu Informatyki w Dziale Informatyki. 

Wymiar etatu: 3/5 etatu.

Zakres podstawowych czynności:

 • administrowanie siecią informatyczną jako całością (zapewnienie sprawnego działania i bieżące utrzymanie serwerów, przełączników, firewalli, routerów, punktów dostępowych i towarzyszących im systemów informatycznych);
 • instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN oraz serwerów i innych systemów informatycznych;
 • wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci i urządzeń sieci LAN, serwerów i innych systemów informatycznych;
 • ochrona haseł i dostępu do sieci;
 • nadawanie uprawnień do zasobów systemom i urządzeniom;
 • wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń;
 • wdrożenia samodzielne i udział we wdrożeniach systemów informatycznych;
 • testowanie nowych aplikacji;
 • zakładanie i konfigurowanie kont użytkowników w systemach informatycznych;
 • przydzielanie pracownikom haseł i uprawnień do zasobów sieci komputerowej;
 • konfiguracja sieci bezprzewodowych w biurze i oddziałach;
 • monitorowanie stanu usługi pocztowej i baz danych;
 • administrowanie serwerem hostującym strony internetowe GCS;
 • konserwacja stron internetowych;
 • zgłaszanie i kontrola nad zgłoszonymi usterkami gwarancyjnymi do podmiotów zewnętrznych;
 • obsługa zgłoszeń serwisowych (helpdesk) – w tym instalacja oprogramowania i reinstalacja stacji roboczych;
 • współpraca z działem zamówień publicznych, w zakresie realizowanych zakupów;
 • obsługa systemów i urządzeń podczas organizowanych wydarzeń.

Warunki pracy:

 • Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS;
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy.

Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 • Wykształcenie wyższe, studia wyższe I i II stopnia ,tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, kierunki: informatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, mechatronika;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z administrowaniem aktywnymi i pasywnymi elementami sieci informatycznej
 • Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • Znajomość przepisów i norm dotyczących systemów informatycznych instytucji publicznych: Krajowe Ramy Interoperacyjności lub Europejskie Ramy Interoperacyjności, RODO, ustawa o Narodowym Zasobie Archiwalnym, ustawa o elektronizacji zamówień publicznych, PN ISO/IEC 27000-27005;
 • Tworzenie planów DR;
 • Zaawansowana znajomość systemu WS 2012R2;
 • Podstawowa znajomość systemów Linux, OSX;
 • Znajomość usług: Active Directory, WSB, Windows Remote Services, DHCP, DNS, Hyper-V, Storage, VPN, Office 365 (Exchange online), FTP;
 • Znajomość rozwiązań: macierze NAS, Ubiquiti (routery, punkty dostępowe, kontrolery WiFi);
 • Podstawowa umiejętność administrowania bazami danych: MS SQL, Firebird, MySQL;
 • Znajomość działania aplikacji w modelu klient-serwer;
 • Średniozaawansowana znajomość protokołów komunikacyjnych oraz zasad routingu;
 • Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację oraz rozumienie dokumentacji technicznej.

Wymagania pożądane:

 • Preferowane doświadczenie w administracji publicznej;
 • Predyspozycje zawodowe: umiejętność systematycznej organizacji pracy, komunikatywność;
 • Znajomość oprogramowania: Veeam, Comarch, Progman, Stock, WordPress, MS VBA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  20 marzec 2019 z dopiskiem „oferta pracy  Kierownik Działu Informatyki–  Dział Informatyki”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego.

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji.

10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.