Konkurs na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydata na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji.

 Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

– Dokonywanie inwentaryzacji szkolnych sal gimnastycznych, w tym dokonywanie wstępnej oceny stanu technicznego obiektów,

– Przygotowywanie planu remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych szkolnych obiektów budowlanych,

– Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych,

– Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

– Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,

– Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,

– Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,

– Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie szkolnych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,

– Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Warunki pracy:

– Miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,

– Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny  i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,

– Praca wymagająca przemieszczania się w terenie  i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

– Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

– Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

Wymagania pożądane:

– Preferowane ukończone studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame lub ukończone  studia administracyjne,  prawnicze,

– Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,

– Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

– Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

– Posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

– Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

– Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,

– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia 06 listopada 2017 z dopiskiem „oferta pracy  referent-specjalista –  Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji ”


Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”