Nabór na instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji hipoterapia

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji hipoterapia

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, w systemie równoważnym czasu pracy,

Wymagania:
 Predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, empatia, cierpliwość, szacunek dla człowieka i zwierzęcia, umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentem, spokojna osobowość, kreatywność

Zakres czynności:
 Prowadzenie zajęć hipoterapii z dziećmi niepełnosprawnymi, przygotowywanie konia do zajęć, prowadzenie konia podczas zajęć, jazda konna, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy koniach

Uprawnienia:
 Posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z hipoterapii, najlepiej z wykształceniem kierunkowym po kursie w PTHip bądź fizjoterapeta, ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna bądź umiejętność jazdy konnej na poziomie zaawansowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV ,
 Załączniki w postaci ukończonych kursów,
 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Oferujemy:
 ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki medycznej
 benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia)
 pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane
 dodatkowe wynagrodzenie roczne
 możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
 okresowe wyróżnienia dodatkową premią
 dofinansowanie do zakupu okularów

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 930 do 1530 do dnia 30.12.2019 r. z dopiskiem „oferta pracy – na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji hipoterapia”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 785 174 720
Planowane rozpoczęcie pracy – 02.01.2020 r.

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:

  1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
  10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.