Nabór do Ośrodka Hipoterapii na stanowisko stajenny

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowisko stajennego.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważny czas pracy.

Zakres czynność: karmienie i opieka nad końmi, sprzątanie boksów, wyprowadzanie na padoki, prace porządkowe w stajni i na terenie obiektu, drobne prace remontowe.

Wymagania: spokojna osobowość pozwalająca na dobry kontakt ze zwierzętami, empatia wobec koni, min. wykształcenie zawodowe.

Uprawnienia: mile widziana umiejętność obsługi traktora i quada, obsługa kosiarek i elektronarzędzi.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:

  • ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki medycznej;
  • benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia);
  • pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  • możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji;
  • okresowe wyróżnienia dodatkową premią;
  • dofinansowanie do zakupu okularów.

Proponowane warunki płacowe – 3050 brutto miesięcznie

Prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Ośrodku Hipoterapii w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 930 do 1530 do dnia 30.12.2019 r. z dopiskiem „oferta pracy – na stanowisko stajennego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 785 174 720.

Planowane rozpoczęcie pracy –  02.01.2020 r.

Inne informacje: aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.                                                             

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje: aplikacje ,które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
 
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.