Nabór na stanowisko Konserwator-elektryk, konserwator do Działu Gdynia Arena

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora elektryka lub konserwatora posiadających uprawnienia elektryczne

Wymiar etatu:                                                                                                                                                         

pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważny czas pracy,

 Wymagania:                                                                                                                                   

 • doświadczenie w zawodzie,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

Zakres czynności:

 • przygotowanie obiektu do wydarzeń odbywających się w Gdynia Arena,
 • zabezpieczenie imprez w zakresie prac elektrycznych,
 • obsługa urządzeń (wciągarki, tablice wyników, telebimy oraz innych urządzeń),
 • drobne naprawy konserwatorko – elektryczne,
 • asysta podczas odbywających się wydarzeń
 • praca na wysokości powyżej 3 metrów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.

prosimy przesyłać na adres e-mail: m.hendzel@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście  w Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 4 w  Gdyni od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 730 do 1530 do dnia 10 lipca 2019r . z dopiskiem „oferta pracy – konserwator-elektryk”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 783-55-05.

Planowane rozpoczęcie pracy – sierpień 2019r

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                   

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
 10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,