Nabór na stanowisko konserwator elektryk lub konserwator posiadający uprawnienia elektryczne

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowiska konserwator elektryk lub konserwator posiadający uprawnienia elektryczne.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważny czas pracy.

Wymagania:

  • doświadczenie w zawodzie,
  • uprawnienia elektryczne do 1 kV,

Zakres czynność (skrócony):

  • przygotowanie obiektu do wydarzeń odbywających się w Gdynia Arena,
  • zabezpieczenie imprez w zakresie prac elektrycznych,
  • obsługa urządzeń (wciągarki, tablice wyników, telebimy oraz innych urządzeń),
  • drobne naprawy konserwatorko – elektryczne,
  • asysta podczas odbywających się wydarzeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

prosimy przesyłać na adres e-mail: m.hendzel@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 4 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 18 lutego 2019r. z dopiskiem „oferta pracy – konserwator-elektryk”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 783-55-05.
Planowane rozpoczęcie pracy – marzec 2019!

Inne informacje:
Aplikacje ,które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji.
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.