Nabór na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo) 

Zakres podstawowych czynności:

 • Wspomaganie kierownika w zarządzaniu i koordynowaniu projektami międzynarodowymi oraz sportowo-rekreacyjnymi.
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu,
 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji projektów miękkich
 • Wykonywanie zadań związanych z realizowaniem projektu Gdyńskiego Poruszenia w dzielnicach centralnych – prowadzenie statystyk, przygotowywanie umów z pracownikami, rozliczanie godzin pracy oraz ustalenia grafików
 • Wykonywanie zadań związanych z organizacją programu Aktywnego Lata- przygotowanie strefy, przygotowywanie umów z pracownikami, rozliczanie godzin pracy oraz ustalenia grafików
 • Współudział w tworzeniu projektów oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na stronę gdyniasport.pl
 • Udział w spotkaniach partnerskich projektów zewnętrznych

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, UM, Jednostki Samorządu Terytorialnego w Gdyni,
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne: 

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie wyższe preferowany profil: marketing i zarządzanie, wychowanie fizyczne
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zewnętrznych oraz organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych. Minimum trzyletnie doświadczenie pracy w jednostce budżetowej.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji projektowych,
 • Umiejętność tworzenia materiałów prasowych i informacyjnych
 • Znajomość narzędzi PR
 • Znajomość tematyki sportowej oraz wiedzy o Gdyni
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B

Wymagania pożądane:

 • Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność ,otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  19 czerwca 2019r. z dopiskiem „Od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
 10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,