Nabór na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

 • Prowadzenie całości zagadnień związanych z naliczaniem płac, sporządzaniem list płac, zasiłków, wypłat nagród, itp., w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń w zakresie obowiązujących przepisów ZUS, US i PFRON,
 • Dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,FP i zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych ZUS przygotowanie dokumentów dla ZUS-u w sprawach pracowniczych, sporządzanie korekt
 • Dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika oraz sporządzanie właściwego formularza PIT,
 • Przygotowywanie dokumentacji do wypłat nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Gdyni dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o uzyskanych przychodach rencistów i emerytów do ZUS,
 • Przygotowywanie raportów, i zestawień

Warunki pracy:

 • Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,

Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe związane prowadzeniem spraw płacowych
 • Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Znajomość obsługi systemu Płatnik,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych przepisów prawa pracy

Wymagania pożądane:

 • Preferowane doświadczenie w administracji publicznej,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programu płacowo—kadrowego Progman,
 • Predyspozycje zawodowe: umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy , terminowość, obowiązkowość, zdecydowanie, samodzielność

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  03 grudnia 2018 z dopiskiem „oferta pracy  referent-inspektor –  Dział Kadr i Płac”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
 10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,