Nabór na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Obiektów Nadmorskich

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  stanowisko od referenta do inspektora  w Dziale Obiektów Nadmorskich.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie biura-bosmanatu, odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów.
 • przestrzeganie i wdrażanie: regulaminu przystani jachtowej „Mariny Gdynia”, instrukcji obsługi kasy fiskalnej, obsługa terminala płatniczego oraz obliczanie należności z tytułu postoju jednostek, wystawiania faktur Vat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • przyjmowanie wpłat za usługi, rejestrowanie ich na kasie fiskalnej, wystawianie dowodów wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych, systematyczne rozliczanie się z gotówki znajdującej się w kasie mariny.
 • prowadzeniem dokumentacji bieżącej, przygotowywanie projektów pism.
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących plaż, kąpielisk i mariny.
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej dzierżaw nieruchomości na plaży i przystani jachtowej „Mariny Gdynia”.
 • sporządzanie zamówień na materiały i urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania przystani jachtowej oraz kąpielisk morskich.
 • przygotowywanie list obecności, grafików pracy, zestawień godzin pracy pracowników przystani jachtowej „Marina Gdynia”.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy na parterze budynku Mariny Gdynia przy ulicy Jana Pawła II 13A w Gdyni.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki.
 • praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku, budynek nie posiada windy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe.
 • 2 lata doświadczenia w prowadzeniu biura.
 • obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych (WORD, EXCEL).
 • obsługa kasy fiskalnej, terminala, umiejętność wystawiania faktur.
 • dobra znajomość języka angielskiego lub innego.
 • spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Wymagania pożądane:

 • preferowane doświadczenie w księgowości.
 • predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, samodzielność, sprawność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy.
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*.

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  16 maja 2019 r. z dopiskiem „oferta pracy od Referenta do Inspektora w Dziale Obiektów Nadmorskich”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
 9. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.