Nabór na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji -DI

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

 • Przygotowanie harmonogramu pracy w zakresie prowadzonych inwestycji.
 • Ścisła współpraca z wszystkimi jednostkami i Organami w ramach realizowanych robót budowlanych.
 • Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich inwestorskich, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 • Dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 • Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym.
 • Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych.
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji budowlanej, w tym założenie książek dla nowych obiektów budowlanych lub/i dokonanie wpisów w istniejących książkach obiektów budowlanych.
 • Wykonywanie i współdziałanie w czynnościach w okresie gwarancji i rękojmi za wady wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i realizacją powierzonych zadań.
 • Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację zadań, w tym przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego służących realizacji zadań jednostki.
 • Zadania pomocnicze.

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, organami i instytucjami związanymi z procesem budowlanym, Przedstawicielami Szkół.
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy.

Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 • Wykształcenie wyższe studnia techniczne w budownictwie I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, na kierunku Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Architektura, Gospodarka Przestrzenna.
 • Wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego.

Wymagania pożądane:

 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy, obowiązkowość, zdecydowanie, duża kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Preferowane posiadanie samodzielnych funkcji w budownictwie.
 • Preferowane posiadanie prawa jazdy kat B.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*.

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  16 maja 2019r. z dopiskiem „oferta pracy od referenta do specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DI”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,

10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.