Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora  Gdyńskiego Centrum Sportu.

Wymiar etatu:
pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo).

Zakres podstawowych czynności: Kierowanie podległymi działami jednostki a w szczególności
▪ Koordynacja i nadzór nad całokształtem pracy działów Gdyńskiego Centrum Sportu zgodnie ze schematem organizacyjnym  jednostki tj:
– Dział Sportu,
– Informacja Turystyczna,
– Działu Promocji,
– Samodzielne stanowisko ds. żeglarstwa;
▪ Wydawanie decyzji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
▪ Koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych;
▪ Współpraca z organami administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi;
▪ Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz pozyskiwanych funduszy zewnętrznych.

Warunki pracy:
▪Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, z wyjściami i wyjazdami służbowymi;
▪Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
▪Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy.

 Wymagania niezbędne:
▪Obywatelstwo polskie;
▪Wykształcenie wyższe;
▪Minimum 5-letni staż pracy;
▪Znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów na podstawie których działa jednostka budżetowa;
▪Znajomość procedur wdrażania projektów w ramach programów ze  środków krajowych  lub unijnych;
▪Bardzo dobra znajomość języka  angielskiego;
▪Znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
▪Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane:
▪Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
▪Umiejętności  kierownicze i organizatorskie;
▪Zdolność podejmowania decyzji;
▪Umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji;
▪Doświadczenie w organizacji imprez i wydarzeń sportowych i kulturalnych;
▪Doświadczenie w zakresie zarządzania budynkami lub obiektami użyteczności publicznej;
▪Nieposzlakowana opinia;
▪Zdolności organizacyjno- menedżerskie oraz otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią;
▪Znajomość zagadnień z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji;
▪Sumienność, zaangażowanie, inicjatywa;
▪Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu m.in. następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, kodeksie pracy;
▪Umiejętność kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
▪CV i list motywacyjny;
▪Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
▪Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
▪Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
▪Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*.

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  7 grudnia 2018 z dopiskiem „oferta pracy  Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.