Ogłoszenie naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Stadion Miejski

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, poszukuje kandydata na stanowisko: od Referenta do Specjalisty w Dziale Stadion Miejski.

Wymiar etatu:   pełen  wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo).

Zakres podstawowych czynności:

– Nadzór  nad  utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń monitoringu, sieci informatycznej, teletechniki;

– Organizacja pracy służb monitoringu przy imprezach masowych;

– Nadzorowanie i obsługa systemu monitoringu, serwerowni, kontroli dostępu , systemu  alarmowego, ppoż;

– Zarządzanie sieciami komputerowymi i bazami danych;

– Zarządzanie systemami komunikacji radiowej: UHF, Wi-Fi, KiRK;

– Rozwijanie funkcjonalności i prowadzenie dalszej integracji systemów teletechnicznych zainstalowanych na obiekcie;

– Praca na Stadionie Miejskim jak i na innych obiektach GOSiR.

 

Wymagania obowiązkowe:

– Obywatelstwo polskie,

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz za przestępstwa skarbowe

– Wykształcenie wyższe , preferowany profil informatyka

– Bardzo dobra znajomość topologii i działania systemów bezpieczeństwa: SSP, SSWiN, KD, HDCCTV, IPCCTV, BMS,

– Dobra znajomość systemów opartych o sieć TCP/IP,

– Doświadczenie w pracy z serwerami typu blade, macierzami sieciowymi, administrowaniu systemami bazodanowymi,

– Znajomość podstaw programowania: C, C++,JavaScript, PHP, HTML, Flash,

– Znajomość technologii systemów magistralnych: Can-Open, Modbus RTU, Ebus,

– Znajomość technologii VOIP, WI-FI, SQL,

– Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane:

– Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

– Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

– Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– Umiejętność organizacji pracy  i samodyscypliny,

– Doświadczenie  w obsłudze i administracji systemów bezpieczeństwa podczas  imprez masowych,

– Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy,

– Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*,

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458  z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  GOSiR, ul. Olimpijska  5/9, Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530 do dnia  28 lipca 2014  r. z dopiskiem „oferta pracy – referent – specjalista, Dział Stadion Miejski”.

 

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2014 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.