Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska od Referenta do Inspektora w Dziale Promocji

Gdyńskie Centrum Sportu, poszukuje kandydatów na dwa stanowiska od Referenta do Inspektora w Dziale Promocji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

– Wykonywanie zadań związanych z realizacją imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu,

– Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych,

– Wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem pucharów, medali i nagród w ramach imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni,

– Wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem sportowcom Nagród Prezydenta, * Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej www.gdyniasport.pl, BIP oraz portali społecznościowych,

– Wykonywanie zadań związanych z organizowaniem Gali Sportu ( zbieranie wniosków, powoływanie komisji, protokołowanie, partnerzy sportu gdyńskiego),

– Wykonywanie zadań związanych z realizowaniem projektu Gdynia na Fali – kontakt ze szkołami, organizowanie eventów,

– Koordynacja działań związanych z materiałami promocyjnymi,

Wymagania obowiązkowe:

– Obywatelstwo polskie

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

– Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

– Wykształcenie wyższe

– Umiejętność sprawnego korzystania z PowerPoint,

– Znajomość narzędzi PR i social media

– Znajomość tematyki sportowej – w szczególności żeglarskiej oraz wiedza o Gdyni

– Posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

– Preferowane wykształcenie wyższe profil: marketing, wychowanie fizyczne,

– Mile widziana umiejętność tworzenia podstawowych materiałów audiowizualnych (fotografia, film)

– Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny, sprawność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny

– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

– Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych

– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

– Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

Dokumenty należy składać w sekretariacie GCS, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od  730 do 1530 do dnia 27 grudnia 2016r. r.

z dopiskiem „oferta pracy Referent – Inspektor Dział Promocji”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w listopadzie 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”