Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

Przygotowywanie przy udziale specjalisty ds. remontów, planów remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych obiektów budowlanych w tym szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych oraz doposażenia obiektów,

– Ścisła współpraca z Radami Dzielnic i placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych, zakupów, usług,

– Przygotowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w ramach obiektów GCS, szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

– Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,

– Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,

– Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,

– Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,

Wymagania obowiązkowe:

– Obywatelstwo polskie,

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

Wymagania pożądane:

– Preferowane studia techniczne w budownictwie,

– Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,

– Posiadanie prawa jazdy kat. B

– Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

– Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

– Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*,

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty należy składać w sekretariacie GCS, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 do dnia 30 grudnia 2016 r.

z dopiskiem „oferta pracy referent – specjalista Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w listopadzie 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”