Ogłoszenie o naborze na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Promocji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Promocji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

-Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem stron internetowych gdyniasport.pl oraz obsługą portali społecznościowych

-Sporządzanie relacji z imprez organizowanych przez GCS i zewnętrznych imprez promocyjnych

-Kontakt z mediami (sporządzanie i wysyłanie informacji prasowych, dbanie o dobre relacje z mediami)

-Organizowanie konferencji prasowych (przygotowywanie press-kitów i scenariuszy, wysyłanie zaproszeń do mediów)

-Copywriting (pisma formalne, patronaty, zapowiedzi i relacje wydarzeń sportowych),

-Współudział w tworzeniu projektów graficznych, materiałów informacyjno-promocyjnych

-Współtworzenie kampanii promocyjnych

-Rejestracja i montaż materiałów wideo na potrzeby mediów wizualnych

-Rejestracja dźwięków audio na potrzeby rozgłośni radiowych

-Organizacja imprez sportowych oraz eventów

Wymagania obowiązkowe:

-Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

-Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

-Wykształcenie wyższe

-Minimum roczne doświadczenie w branży marketing, media, PR

-Umiejętność dobrego pisania tzw. lekkie pióro

-Znajomość obsługi programów do montażu video

-Umiejętność tworzenia materiałów audiowizualnych (fotografia, film)

-Znajomość narzędzi PR i social media

-Znajomość tematyki sportowej oraz wiedza o Gdyni

-Dobra znajomość języka angielskiego

-Posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

-Preferowane wykształcenie wyższe profil: dziennikarstwo, marketing, filologia polska

-Mile widziana znajomość programów graficznych,

-Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia umiejętność systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny, obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-CV i list motywacyjny

-Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy

-Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych

-W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

-Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

Dokumenty należy składać w sekretariacie GCS, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 do dnia 18 stycznia 2018r. r.

z dopiskiem „oferta pracy Referent – Główny Specjalista Dział Promocji”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r. w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”