Ogłoszenie o naborze na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

 

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

-Współtworzenie i prowadzenie wykazu szkolnych obiektów sportowych oraz przygotowanie rocznego raportu o stanie szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych,

-Prowadzenie spraw w zakresie zadań rewitalizacji miasta,

-Przygotowywanie planu remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych obiektów budowlanych w tym szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych oraz w zakresie rewitalizacji miasta,

-Ścisła współpraca z jednostkami miasta odpowiedzialnymi za rozbudowę infrastruktury sportowej,

-Przygotowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w ramach obiektów GCS, szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych, w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

-Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,

-Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,

-Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,

-Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,

Warunki pracy:

-Miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,

-Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,

-Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

-Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

-Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

Wymagania pożądane:

-Preferowane studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiskowa, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame,

-Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,

-Posiadanie prawa jazdy kat. B

-Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, zdecydowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.

     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-CV i list motywacyjny,

-Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

-Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

-Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

-Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  19 lutego 2018 z dopiskiem „oferta pracy  referent-specjalista –  Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji ”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”