Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na samodzielne stanowisko od Inspektora do Specjalisty ds. BHP

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, poszukuje pracownika na zastępstwo na samodzielne stanowisko od Inspektora do Specjalisty ds. BHP.Wymiar etatu: 1/4 wymiaru czasu pracy (10 godzin tygodniowo)

 Zakres podstawowych czynności:

Realizacja zadań z obszaru BHP określonych w § 2 ust.1 rozp. Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zmianami), w szczególności:

-        Przeprowadzanie szkoleń pracowników oraz zleceniobiorców w zakresie obowiązujących przepisów BHP oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,

-        Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

-        Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków oraz dokumentacji powypadkowej,

-        Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-        Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,

-        Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

-        Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznych,

 

Warunki pracy:

- Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,

- Praca przy komputerze,  wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku i w terenie, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

- Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

- Znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów regulujących zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku,

- Predyspozycje osobowościowe: samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość,

- Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Uprawnienia do prowadzenia szkoleń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Co najmniej 2-letni staż pracy w służbie BHP

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

- Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530 do dnia 21 sierpnia 2017 z dopiskiem „oferta pracy – od Inspektora do Specjalisty ds. BHP”

 

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”