Ogłoszenie o naborze na zastępstwo w Dziale Obiektów Nadmorskich

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  zastępstwo  w Dziale Obiektów Nadmorskich

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie biura-bosmanatu, odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów,
 • przestrzeganie i wdrażanie: regulaminu przystani jachtowej „Mariny Gdynia”, instrukcji obsługi kasy fiskalnej, obsługa terminala płatniczego oraz obliczanie należności z tytułu postoju jednostek, wystawiania faktur Vat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przyjmowanie wpłat za usługi, rejestrowanie ich na kasie fiskalnej, wystawianie dowodów wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych, systematyczne rozliczanie się z gotówki znajdującej się w kasie mariny,
 • prowadzeniem dokumentacji bieżącej, przygotowywanie projektów pism,
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących plaż, kąpielisk i mariny,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej dzierżaw nieruchomości na plaży i przystani jachtowej „Mariny Gdynia”,
 • sporządzanie zamówień na materiały i urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania przystani jachtowej oraz kąpielisk morskich,
 • przygotowywanie list obecności, grafików pracy, zestawień godzin pracy pracowników przystani jachtowej „Marina Gdynia”

Warunki pracy:

 • miejsce pracy na parterze budynku Mariny Gdynia przy ulicy Jana Pawła II 13A w Gdyni,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku, budynek nie   posiada windy,

Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,

Wymagania pożądane:

 • preferowane wykształcenie lub doświadczenie w branży morskiej,
 • preferowane doświadczenie w księgowości,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, samodzielność, sprawność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
 • Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  19 stycznia 2018 z dopiskiem „oferta pracy  na zastępstwo –  Dział Obiektów Nadmorskich”.

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”