Ogłoszenie o naborze w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na zastępstwo w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres wykonywanych zadań:

– Prowadzenie ewidencji wydatków (rejestru) do 30 000 Euro,
– Sprawdzanie i opiniowanie wniosków (zleceń) umów o dokonanie wydatków do 30 000 Euro,
– Tworzenie dla potrzeb działu umów, aneksów w zakresie zamówień publicznych do 30 000 Euro,
– Kontrola wykonywania przez strony umów w zakresie zamówień publicznych do i powyżej 30 000 Euro,

Wymagania:

– Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowane studia administracyjne, prawnicze,
– Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i wymagany staż pracy,
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 do dnia 17 lutego 2017 r. z dopiskiem „oferta pracy – Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”