Ogłoszenie o naborze w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:
• Przygotowywanie przy udziale specjalisty ds. remontów, planów remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych obiektów budowlanych w tym szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych oraz doposażenia obiektów,
• Ścisła współpraca z Radami Dzielnic i placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych, zakupów, usług,
• Przygotowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w ramach obiektów GCS, szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
• Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,
• Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,
• Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,
• Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,

Wymagania obowiązkowe:
• Obywatelstwo polskie,
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

Wymagania pożądane:
• Preferowane studia techniczne w budownictwie,
• Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,
• Posiadanie prawa jazdy kat. B
• Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
• Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty należy składać w sekretariacie GCS, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 do dnia 27 czerwca 2016 r.
z dopiskiem „oferta pracy referent – specjalista Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w maju 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”