Ogłoszenie o naborze w Zespole Współpracy z Klubami

Gdyńskie Centrum Sportu  poszukuje pracownika na umowę zlecenie  w  Zespole Współpracy z Klubami.

Zakres wykonywanych zadań

• Realizacja zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji ze środków Miasta Gdyni na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, działające w zakresie sportu i rekreacji,

• Konstruowanie projektów umów, aneksów oraz sprawdzanie rozliczeń merytorycznych i finansowych organizacji i innych podmiotów kultury fizycznej,

• Sporządzanie planów, raportów, zestawień i sprawozdań finansowych w zakresie realizacji zadań Zespołu,

• Prowadzenie ewidencji organizacji o charakterze sportowym,

• Kontrola i wizytacja jednostek kultury fizycznej w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych,

• Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń koniecznych do realizacji zadań Zespołu

• Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Gdyni, z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowana specjalność: administracja publiczna, rachunkowość, sport i rekreacja,

•  staż pracy minimum 1 rok,

• mile widziana wiedza z zakresu przepisów i procedur dotyczących przyznawania i rozliczania dotacji oraz prowadzenia ewidencji podmiotów o charakterze sportowym,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny,

• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie  i wymagany staż pracy,

• Oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  20 maja 2016 r. z dopiskiem „oferta pracy –  Zespół Współpracy z Klubami”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.