Ogłoszenie o przetargu

Nr sprawy: GCS.DA.222.31.2017

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zwany dalej „przetargiem”) na „najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia na plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu, bulw. Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego z przeznaczeniem na prowadzenie sauny” na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 roku, na następujących warunkach:

1)

Numer

działki

Łączna powierzchnia

Numer księgi wieczystej[1]

/KW/

Przeznaczenie

Okres najmu

Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu najmu netto

Kaucja zabezpieczająca kwota brutto

Wadium

Obiekt

Forma

3146 obręb nr 0026 Śródmieście

400 m²

GD1Y/

00024107/2

prowadzenie sauny w formie kontenerowej/modułowej

od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku

3.500,00 zł

5.000,00 zł

Wadium: 2.000,00 zł

Plaża Miejska w Gdyni Śródmieściu 81 – 374 Gdynia bulw. Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego

przetarg

 2)        w skład przedmiotowej powierzchni wchodzi: część plaży miejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – o powierzchni wskazanej w punkcie 1) w tabeli (zwana dalej „Tabelą”) w nn. ogłoszeniu;

3)        czynsz najmu stanowić będzie miesięczna kwota za najmowaną powierzchnię nieruchomości na przedmiotowym obiekcie zgodnie z Tabelą. Wywoławcza kwota czynszu najmu wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto. Kwota zostanie powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)        Czynsz płatny będzie płatny w terminie do 20 tego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy;

5)        Niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, które to koszty  najemca  zobowiązany będzie ponosić i zorganizować we własnym zakresie;

6)        Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej (ul. Olimpijska 5/9; 81 – 538 Gdynia) od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia;

7)       Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14.11.2017 r. godzina 12:00 w siedzibie GCS pod adresem ul. Olimpijska 5/9; 81 – 538 Gdynia, salka konferencyjna – pok. 01. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją;

8)       Metraż na najem nieruchomości zawarty w ogłoszeniu nie podlega negocjacji.[1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych