Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz Organizacja w Gdyni imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w 2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7802/18/VII/P z dnia 24 kwietnia 2018 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w 2018 roku.

I.        Zamawiający. 

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II.     Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III.   Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV.   Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2018 oraz w roku 2017.

1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:

1)     przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 1 lipca 2018 roku, a 15 grudnia 2018 roku w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p./nazwa dyscypliny/kwota przeznaczona na dotacje w 2018 roku na zadania realizowane w okresie pomiędzy 01.07.2018 r., a 15.12.2018 r.

1. Gimnastyka artystyczna – 47.700 zł.;
2. Judo – 74.100 zł.;
3. Koszykówka – 81.400 zł.; 
4. Lekka atletyka – 65.700 zł.;
5. Piłka nożna – 286.400 zł.;
6. Piłka ręczna – 66.600 zł.;
7. Piłka siatkowa – 32.800 zł.;
8. Pływanie – 68.800 zł.;
9. Rugby, w tym rugby 7 – 21.200 zł.;
10. Sporty walki – 43.500 zł.;
11. Strzelectwo sportowe – 21.900 zł.;
12. Sztuka walki – 17.600 zł.;
13. Tenis stołowy – 8.100 zł.;
14. Żeglarstwo – 211.700 zł.;
15. Pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja – 58.871 zł.
na łączną kwotę 1.106.371 zł

2)   przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 lipca 2018 r., a 15 grudnia 2018 r. w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych w szczególności do gdyńskiej młodzieży i dzieci, na łączną kwotę 50.000 zł.

2.      Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3.      Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w 2018 roku została przewidziana łącznie kwota 2.100.000 zł.

Do tej pory wydatkowana została na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży na podstawie zawartych 59 umów łączna kwota 943.629 zł. w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 42.100 zł; judo 65.400 zł; koszykówka 65.700 zł; lekka atletyka 60.429 zł.; piłka nożna 264.600 zł; piłka ręczna 56.400 zł; piłka siatkowa 24.700 zł; pływanie  58.800 zł; rugby i rugby7 17.800 zł; sporty walki 31.500 zł; strzelectwo sportowe 16.600 zł; sztuka walki 14.400 zł; tenis stołowy 8.100 zł; żeglarstwo 178.400 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 38.700 zł.

4.      Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nimi dotacje w 2017 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 147 umów łączna kwota 2.099.362,98 zł., w tym:

1)     na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 2.024.500, w następujących dyscyplinach sportu i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 88.000 zł; judo 136.700 zł; koszykówka 144.000 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 124.000 zł.; piłka nożna 540.000 zł; piłka ręczna 120.475 zł; piłka siatkowa 57.500 zł; pływanie i pływanie w płetwach 124.500 zł; rugby i rugby7 38.200 zł; sporty walki 75.000 zł; strzelectwo sportowe 38.500 zł; sztuka walki 32.000 zł; tenis stołowy 19.000 zł; żeglarstwo 382.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 104.625zł.

2)     na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 74.862,98 zł. w tym: Majówkowy i Mikołajkowy turniej sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego 2.100 zł.; Gdyńska Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta (edycja IV) 3.000 zł; XXII Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 5.000 zł.; Cykl turniejów o Puchar „Bombardierów z Wybrzeża” 6.700 zł.; Organizacja 2-ch Okręgowych Turniejów Bokserskich w Gdyni 3.000 zł.; ALPAT VOLLEY – XI i XII cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców 3.500 zł.; Gdyńska Liga Podwórkowa – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży 2.500 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym oraz średniodystansowym biegu na orientację 1.950 zł.; Liga strzelectwa sportowego 1.500 zł.; Gdynia Mini Volley Cup 2017 z Gdyńską Akademią Siatkówki 2.700 zł.; Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w szachach szybkich i Puchar Gdyni 2.350 zł.; Otwarty Turniej w Rugby TAG o Puchar Prezydenta Miasta Gdynia 4.000 zł.; Organizacja regat żeglarskich Puchar YKP Gdynia – eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy dla klasy Optimist 7.200 zł.; Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni – eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy 7.500 zł, V Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 2.200 zł., VI Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej 3.000 zł., VII Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Gdyńskie Delfinarium” 4.000 zł., Halowe Turnieje Piłki Nożnej chłopców CISOWA CUP 2017 1.500 zł., Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży ,,Drużynowy Turniej Dzieci w Judo” 1.800 zł. Organizacja regat żeglarskich Puchar Opti 1.662,98, Puchar Gdyni – zawody w strzelaniach pneumatycznych 1.000 zł, Turniej tenisowy Gdynia Tennis Kids Cup 1.200 zł, Jesienny Puchar Gdyni-Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie Optimist 1.500 zł., Międzynarodowe regaty o Puchar Trenerów dla klasy Optimist 3.000 zł, Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w klasie Optimist dla dzieci do lat 9 oraz dla młodzieży do lat 15 w klasie Open Bic 1.000 zł.

V.      Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1.     Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2-3 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 17 maja 2018 r. do godziny 15.oo.

2.     Do oferty na realizacje zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):

1)     aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)     statut,
3)     oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
4)     imienny wykaz dzieci i młodzieży  – uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscyplin1y sportu, której dotyczy oferta,
5)     wykaz osiągnięć w 2017 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
6)     wykaz kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
7)     harmonogram pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych na okres realizacji zadania,
8)     plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
9)     dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie prowadzone będą pozalekcyjne zajęcia szkoleniowe w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, wstępne zgody właścicieli obiektów),
10) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
11) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn.zm)
12) ankietę Gdyńskiego Banku Danych.

3.     Do oferty na realizacje zadania: „Organizacja imprezy sportowej w Gdyni dla dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty:

1)     aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)     oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
3)     dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie zorganizowana będzie impreza sportowa w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),
4)     w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
5)     oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( z późn.zm),
6)     ankietę Gdyńskiego Banku Danych.

4.     Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 w terminie do 17 maja 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu  przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentu zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

5.     Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 3-8 oraz 10-12, a także w ust. 3 pkt 2 oraz 4-6 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 7802/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych ” w 2018 roku.

VI.           Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1.   Przy wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

1)     kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
a)       ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE)
b)       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),
c)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),
d)       ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),
e)       analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).

2)     kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

a)       kompleksowość zadania, w tym w szczególności prowadzenie szkolenia w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba adresatów – uczestników szkolenia, udział w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 30 punktów),
b)       doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r. w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży MSiT – ilość zdobytych punktów (do 10 punktów).

2. Przy wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:

1)     kryteria oceny ustawowej i przypisane do nich wartości punktowe wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a-e.

2)     kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

a)    znaczenie zadania i atrakcyjność programowa, w tym: charakter i ranga zawodów oraz poziom sportowy i planowana liczba uczestników (do 30 punktów)
b)    doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz promocja zadania – formy oddziaływania na społeczność lokalną adekwatne do zakładanych celów (do 10 punktów).

3.   Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2018 roku.

6. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2018. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1.     Dotacje nie mogą być udzielone na:

1)     dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2)     pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3)     zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4)     zakup środków trwałych,
5)     działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
6)     udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7)     działalność polityczną lub religijną.

2.     Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie sporządzone oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, złożone wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenie złożenia oferty.

3.     Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.

4.     Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.