Nabór na stanowisko pracy w sekretariacie GCS od referenta do inspektora

Gdyński Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, poszukuje kandydatów na stanowisko pracy w sekretariacie GCS od referenta do inspektora

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

 • Samodzielne prowadzenie sekretariatu jednostki,
 • Obsługa interesantów poprzez odpowiednie selekcjonowanie rozmów i wizyt, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych działów jednostki,
 • Koordynowanie i organizowanie spotkań Dyrektora GCS,
 • Przygotowywanie delegacji służbowych Kadry Zarządzającej,
 • Koordynowanie kontaktów Dyrektora i Zastępców Dyrektora z podległymi pracownikami oraz współpraca z wszystkimi komórkami jednostki,
 • Prowadzenie korespondencji bieżącej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów zgodnie
  z Instrukcją kancelaryjną oraz Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • Dbałość o relacje z klientami i partnerami firmy,
 • Nadzorowanie wyposażenia firmy, zaopatrywanie w artykuły biurowe i spożywcze,
 • Koordynowanie procesu zawierania oraz kontrola wykonywania przez strony umów związanych z funkcjonowaniem sekretariatu.

Warunki pracy:

 • Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego  GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny  i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy.

 Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność redagowania pism,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) oraz innych urządzeń biurowych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych samorządu terytorialnego.

Wymagania pożądane:

 • Predyspozycje zawodowe: umiejętność pracy w zespole, , samodyscyplina oraz umiejętność organizacji pracy , terminowość,
 • Predyspozycje osobowościowe: sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, terminowość, wysoki poziom kultury osobistej i asertywności,
 • Mile widziane przebyte szkolenia związane z profesjonalną obsługą sekretariatu

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530  do dnia  08 sierpnia 2019 z dopiskiem „oferta pracy  referent-inspektor –  sekretariat”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
 10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.