Konkurs na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na dwa stanowiska od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

- Dokonywanie inwentaryzacji szkolnych sal gimnastycznych, w tym dokonywanie wstępnej oceny stanu technicznego obiektów,
- Przygotowywanie planu remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych szkolnych obiektów budowlanych,
- Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych,
- Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,
- Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,
- Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,
- Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie szkolnych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,

Warunki pracy:

- Miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,
- Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

- Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
- Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

Wymagania pożądane:

- Preferowane studia techniczne w budownictwie,
- Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,
- Posiadanie prawa jazdy kat. B
- Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
- Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 01 września 2017 z dopiskiem „oferta pracy referent-specjalista – Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji ”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”