Nabór na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów w zakresie Budżetu Obywatelskiego w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na  stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów w zakresie Budżetu Obywatelskiego w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

• współpraca z Wnioskodawcami w ramach planowanych inwestycji polegających między innymi na remoncie, rozbudowie, budowie nowych obiektów sportowych oraz doposażenia istniejących obiektów oraz planowanych zakupów w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego;
• weryfikacja złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego;
• przygotowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej oraz dokonywanie jej sprawdzenia;
• dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Budżetu Obywatelskiego;
• przygotowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego opisu przedmiotu zamówienia zadań inwestycyjnych i remontowych;
• udział w naradach, odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych;
• przygotowywanie pełnej dokumentacji budowlanej, w tym założenie książek dla nowych obiektów budowlanych lub/i dokonanie wpisów w istniejących książkach obiektów budowlanych;
• wykonywanie i współdziałanie w czynnościach w okresie gwarancji i rękojmi za wady wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
• przygotowywanie planu i zleceń kontroli obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, niezbędnych konserwacji, napraw;
• przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i realizacją powierzonych zadań.

Warunki pracy:
• miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni;
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki;
• praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy.

Wymagania niezbędne:
• spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
• wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Wymagania pożądane:
• preferowane studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiskowa, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame;
• preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego;
• posiadanie prawa jazdy kat. B;
• predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy, obowiązkowość, zdecydowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie; 
• fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy; 
• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych; 
• w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 24 września 2018 z dopiskiem „oferta pracy referent-specjalista ds. inwestycji i remontów w zakresie Budżetu Obywatelskiego w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji”.

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w sierpniu 2018r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji.
9. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.