Nabór na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów w zakresie Rewitalizacji Gminy Miasta Gdynia w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, ul.Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów  w zakresie Rewitalizacji Gminy Miasta Gdynia  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji. 

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Zakres podstawowych czynności:
• Sporządzanie i prowadzenie wykazu szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych,
• Dokonywanie oceny stanu bazy szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych,
• Przygotowywanie rocznego raportu o stanie szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych,
• Przygotowywanie przy udziale specjalisty ds. remontów planów remontów, modernizacji, rozbudowy, budowy nowych obiektów budowlanych w tym szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych oraz doposażania obiektów,
• Ścisła współpraca z Radami Dzielnic i placówkami oświatowymi w ramach planowanych robót budowlanych, zakupów, usług,
• Przygotowanie realizacji robót budowlanych ,dostaw i usług w ramach obiektów GCS, szkolnych i dzielnicowych obiektów sportowych , w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
• Prowadzenie inwestycji w zakresie programu rewitalizacji Gminy Miasta Gdynia,
• Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia,
• Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych,
• Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,
• Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację zadań w zakresie szkolnych obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie.

Warunki pracy:
• Miejsce pracy na parterze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami i kontrahentami jednostki,
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

Wymagania pożądane:
• Preferowane studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiskowa, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame,
• Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,
• Posiadanie prawa jazdy kat. B,
• Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy, obowiązkowość, zdecydowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
• Fakultatywnie kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 24 września 2018 roku z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko ds. inwestycji i remontów w zakresie Rewitalizacji Gminy Miasta Gdynia w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji”. 

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w sierpniu 2018r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego: 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
9. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.