Ogłoszenie o naborze stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

-Weryfikacja i przygotowywanie kompletnych rejestrów zakupu i sprzedaży w celu sporządzenia deklaracji VAT,

-Szczegółowa i systematyczna analiza stopnia wykonania planu finansowego jednostki (wydatków i dochodów) z uwzględnieniem podziału na zadania i paragrafy oraz inicjowania zmian w planie w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

– Weryfikacja w programie księgowym zaangażowania na podstawie zatwierdzonych dokumentów z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania i paragrafy, bieżące prace dotyczące korygowania zaangażowania środków finansowych w korespondencji z planem wydatków,

– Przygotowywanie wniosków o zmiany w planie wydatków i dochodów jednostki,

– Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących planów finansowych jednostki.

Zadania pomocnicze:

– Współpraca z pracownikami GCS w zakresie prowadzenia analizy planowanych i bieżących wydatków jednostki,

– Wprowadzanie do rejestrów zakupu dokumentów księgowych,

– Wystawianie not księgowych do faktur obcych.

Warunki pracy:

– Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,

– Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS oraz Urzędu Miasta Gdyni,

– Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,

Wymagania niezbędne:

– Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

– Wykształcenie średnie ekonomiczne,

– Umiejętność obsługi komputera w środowisku word i exel,

– Minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw księgowych,

– Znajomość ustawy o rachunkowości.

Wymagania pożądane:

– Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,

– Pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

– Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT,

– Predyspozycje zawodowe: komunikatywność, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy , terminowość, obowiązkowość, zdecydowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,

-Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*,

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7,30 do 15,30  do dnia 23 marca  2018 z dopiskiem „oferta pracy  Referent-Główny Specjalista – Dział Finansowy”

Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”