Unieważnienie naboru na stanowisko od referenta do inspektora w sekretariacie GCS

UNIEWAŻNIENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W GDYŃSKIM CENTRUM SPORTU
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

stanowisko od referenta do inspektora w sekretariacie GCS

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w Gdyni unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – od referenta do inspektora w sekretariacie GCS, ogłoszony w dniu 29 lipca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu przy ul .Olimpijskiej 5/9 81-538 Gdynia pok. 14 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Gdynia 07.08.2019r.