Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (GCS.DA.222.34.2017)

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:


I. w postaci:
1) pomieszczenia w budynku szatniowym zlokalizowanym przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni na działce nr 779 obręb nr 0019 Mały Kack dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024645/5;
2) pomieszczeń w budynku Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni na działce nr 165 obręb nr 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024646/2;
3) powierzchni wybiegowej oraz pomieszczeń w budynku Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni na działce nr 3224 obręb nr 0022 Orłowo dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8;
4) budynku szatniowo – sanitarnego wraz z boiskiem zlokalizowanym przy ul. Nauczycielskiej 9 w Gdyni, na działce nr 88, 89, 90, 91 obręb 0028 Witomino;
5) pomieszczeń w budynku obiektu Lodowiska zlokalizowanego przy ul. Generała Józefa 33 w Gdyni na działce nr 348 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00008964/9.

II. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na:
1) działalność biurową związaną z prowadzeniem klubów sportowych – dot. pkt I. 1) – 2);
2) prowadzenie szatni lub magazynu klubowego najemców– dot. pkt. I.2) lub I.5);
3) prowadzenie zajęć w zakresie szkolenia psów – dot. pkt. I.3);
4) prowadzenie organizacji urodzin dla dzieci wraz z przejażdżką konną; – dot. pkt. I.3);
5) prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej dla dzieci uczestniczących w zajęciach hipoterapeutycznych – dot. pkt. I.3);
6) działalność sportową klubu – dot. pkt. I.4);
III. okres najmu: do 1 roku, tj. od dnia zawarcia poszczególnych umów do dnia 31.12.2018 roku;

IV. czynsz:
1) czynsz za najem płatny będzie:
a) w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem lit .b);
b) w przypadku najmu nieruchomości wskazanej w pkt. I.3) – powierzchnia wybiegowa oraz pomieszczenie 43,54 m2 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury na podstawie miesięcznego zestawienia faktycznego korzystania z nieruchomości;
2) miesięczny czynsz najmu stanowi:
a) iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi:
a. za pomieszczenia biurowe oraz magazynowe na nieruchomościach wskazanych w pkt. I.1 – 2) 3,25 zł za 1m²;
b. za powierzchnię pomieszczeń na nieruchomościach wskazanych w pkt. I.3)
26,00 zł za 1m²;
c. za powierzchnię budynku szatniowo – sanitarnego w nieruchomości wskazanej w pkt I.4) 0,58 zł za 1m²;
d. za pomieszczenia na nieruchomości wskazanej w pkt I.5) 1,28 zł za 1 m2;
b) godzinowa stawka czynszu w wysokości 30,00 zł za powierzchnię wybiegową na nieruchomości wskazanej w pkt. I.3);
c) dzienna stawka w wysokości 50,00 zł za pomieszczenie 43,54 m2 na nieruchomości wskazanej w pkt. I.3), z zastrzeżeniem, iż maksymalnie najemca może korzystać z przedmiotu najmu do 8 godzin dziennie w danym dniu;
d) za boisko, o którym mowa w pkt I.4) iloczyn powierzchni oraz stawki za 1 godzinę – 0,50 zł/h;
do czynszów, o których mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

V. niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;

VI. nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz niniejszych podmiotów:

1) Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna:
13,80 m² w budynku zespołu szatniowego przy ul. Olimpijskiej 5,

2) Bałtyk Gdynia Stowarzyszenie Klub Sportowy:
• 20,6 m² powierzchni biurowej w budynku Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;
• 25,30 m² powierzchni magazynowej w budynku Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;

3) Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia:
23,30 m² w budynku administracyjnym przy Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;

4) Stowarzyszenie Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej:
22,55 m² w budynku administracyjnym Narodowego Stadionu Rugby przy Kazimierza Górskiego 10;

5) Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia:
• 20,56 m² w budynku administracyjnym Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10;
• 143,90 m2 budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz z dodatkowym zadaszeniem 78 m2;
• 7392 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią;

6) Urszula Grzegorzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marinus Urszula Grzegorzewska” z siedzibą w Gdyni (81 – 020), ul. Zbożowa 7:
• 230 m² powierzchni wybiegowej dla koni w Hali zlokalizowanej w budynku Ośrodka Hipoterapii;
• 43,54 m2 pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku Ośrodka Hipoterapii;

7) Marcin Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Makowski „Physio Sport” z siedzibą w Gdyni (81 – 545), ul. Spółdzielcza 4 przy ul. Spółdzielczej 4;
59,14 m² w postaci pomieszczeń zlokalizowanego w budynku Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4;

8) Anita Martowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MADISON” Anita Martowicz z siedzibą w Sopocie (81 – 757), ul. Jagiełły 5/5a:
• 230 m² powierzchni wybiegowej dla koni w Hali zlokalizowanej w budynku Ośrodka Hipoterapii;
• 43,54 m2 pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku Ośrodka Hipoterapii;

9) Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” z siedzibą w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81 – 265 Gdynia : pomieszczeń znajdujących się w budynku obiektu Lodowiska:
• 21,30 m2 powierzchni magazynowej;
• 14 m2 powierzchni szatniowej;
• 12 m2 powierzchni szatniowej;
• 11,5 m2 powierzchni szatniowej;
• 12,6 m2 powierzchni szatniowej.

Nr sprawy: GCS.DA.222.34.2017