Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do oddania w najem następującej nieruchomości na następujących warunkach:

1. część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przekazanej Gdyńskiemu Centrum Sportu na podstawie umowy użyczenia, położonej w Gdyni w obszarze przystani jachtowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni Śródmieście obejmującej część działki nr 3139 obręb Śródmieście dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00050055/3;

2. powierzchnia najmowanej nieruchomości wynosi 76,2 m²;

3. przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na prowadzenie stacji paliw dla jednostek pływających korzystających z przystani jachtowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni;

4. okres najmu: w sezonie letnim 2018 roku – łącznie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

5. czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;

6. miesięczny czynsz najmu stanowi iloczyn: powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi 35,00 zł. Powierzchnia najmowanej nieruchomości wynosi 76,2 m² czyli miesięczny czynsz najmu wynosi 2.667,00 złotych – do czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu, tj. koszty wywozu śmieci, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;

8. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz dotychczasowego najemcy, który poczynił na ww. nieruchomości nakłady w postaci budowy stacji paliw dla jednostek pływających zgodnie z zawartymi uprzednio umowami cywilnoprawnymi, tj. spółce Lotos Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 718), ul. Elbląska 135, KRS nr 0000006312.

Nr sprawy: GCS.DA.222.6.2018